Skolinspektionen besökte Resarö skola den 20 mars 2012. De har nu publicerat sitt beslut, du kan läsa det i sin helhet här. Deras helhetsbedömning visar ”att Resarö skola är en plats där eleverna trivs och känner sig trygga. Eleverna når, enligt nationell statistik och rektorns uppgifter, i huvudsak goda kunskapsresultat. Utredningen har dock visat att rektorn behöver ta ett större ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Det saknas till exempel en sammanställning och uppföljning av elevernas samlade måluppfyllelse från läsåret 2010/2011 i förhållande till målen för årskurs 5. Vidare behöver rektorn även se till att fritidshemmets kvalitetsarbete utvecklas. Tillsynen har också visat att skolans plan mot kränkande behandling behöver utvecklas, liksom de individuella utvecklingsplanerna och åtgärdsprogrammen.”