Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Kategoriarkiv: Skola och barnomsorg

Överby förskola på Resarö är oktober månads förskola på förskoleforum. Trevlig läsning om deras verksamhet här.


Ämne: Fråga om planering för permanent skola/förskola Resarö

Hej!

Resarö Föräldraförening, RöFF, konstaterar att verksamheten i de provisoriska förskolelokalerna längs Överbyvägen sedan en tid är i full gång.

Det tillfälliga bygglovet för dessa löper ut om ca 4,5 år. Vi vill ju inte att det ska bli tidsnöd inför den viktiga framtida permanentlösningen gällande skola och förskola!

Därför undrar vi nu hur just NI nu arbetar med frågan gällande att planera, färdigställa och ta i bruk permanenta och ändamålsenliga lokaler för skola och förskola på Resarö om 4,5 år?

Vänligen svara skriftligen senast 7 december. Svaren kommer att sammanställas bl a på RöFFs blogg, så att intresserade kommuninvånare kan jämföra era svar. Vi kommer även att följa upp frågan.

Detta brev går till ordföranden/kontakt i partier i Vaxholm, Utbildningsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, rektor Resarö skola, förskolechef Ytterby förskolor samt kansliet Vaxholms stad.

Med vänliga hälsningar

Resarö Föräldraförening

genom

Anna Sedvall Wiklund, ordförande

 

 


Tycker du också att barns arbetsmiljö behöver förbättras ordentligt? Skriv under barnverkets upprop till ansvariga politiker.

www.barnverket.nu kan vi läsa följande:

Den riksomfattande föräldraföreningen Barnverket jobbar nu ännu mer målinriktat för barnens utveckling, hälsa och säkerhet i förskola, skola och fritidsverksamhet. Anledningen är att vi har tröttnat på att barnen ständigt kommer sist och att de alltid betalar det högsta priset när kortsiktiga ekonomiska prioriteringar styr.

Arbetsmiljön i förskola, skola och på fritids lämnar mycket i övrigt att önska vilket vi kan läsa och höra om dagligen i form av stressade barn, lägre personaltäthet, större barngrupper och klasser, buller och dåliga lokaler, osv. Bryr vi oss så lite om vår framtid?

Det här är något vi verkligen känner igen i vår kommun. Bara på Resarö har vi förskolan Slånbärsgården, en provisorisk lösning som nu – efter över tolv år – blir skollokaler till hösten sedan Arbetsmiljöverket dömt ut bland annat arbetsmiljön i hallarna för pedagogerna. Undrar vad mer som skulle dömas ut om det hade funnits en arbetsmiljölagstiftning för barn? För att inte tala om vår trångbodda Resarö skola.

Ur Barnkonventionen, artikel 3:1, Barnets bästa:

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

RöFF undrar stilla om det är med barnens bästa för ögonen som man tar olika beslut i kommunen?

Nej hör ni, skriv på barnverkets upprop för att arbetsmiljölagstiftningen ska omfatta och tillämpas på alla barns och ungdomars arbetsmiljö, på samma sätt som för vuxna. Varje namnunderskrift är viktig. Hjälp också till att sprida uppropet vidare.


I morgon tisdag 29 maj kl 18 håller kommunen informationsmöte för föräldrar i föräldrarådet för Ytterby förskola, RöFF och personal på skola och förskola för att berätta om hur arbetet med att uppföra den nya paviljongen framskrider. Som flera av er säkert noterat har man idag påbörjat schaktning på tomten. Planen är att inflyttning av Slånbärsgårdens barn ska kunna ske under semestern.

Om ni vill att RöFF ska ta med era frågor till mötet i morgon är det bara att höra av sig till styrelsen på styrelsen@roff.nu

Information från kommunen angående projektet finns här http://www.vaxholm.se/Resource.phx/pubman/templates/10.htx?id=1233


Det kanske bara är jag som som har lyckats glömma bort att svara på den årliga enkäten om mitt barns förskola? Det pappret kom med hem från dagis en dag för ganska länge sedan, och sedan har det legat bortglömt längre och längre ned i en hög papper. Idag såg jag en påminnelselapp på dagisdörren när jag lämnade, och bestämde mig för att göra det på en gång. Det gick ju snabbt när man väl kom till skott.

RöFFs erfarenheter i samtal med kommunens politiker under årens lopp, är att sådana här enkäter väger väldigt tungt. Politikerna hänvisar ofta till föräldrarnas svar på dessa enkäter. Så det är viktigt att alla svarar. Och det är viktigt att man verkligen säger vad man tycker. Är du missnöjd med något, klicka i ‘Stämmer mycket dåligt’. Är du nöjd med något, klicka i ‘Stämmer mycket bra’. Du hittar enkäten här.


De sista klasserna som är tvåparallelliga, 6A och 6C, hinner knappt sluta på Resarö skola förrän skolan blir fyrparallellig. I höst fyller sexåringarna upp fyra förskoleklasser skriver rektor Nina Persson. Ön fullkomligt vimlar av barn! Det är dags att bygga en ny skola så att alla våra fina resaröbarn får plats.


I torsdags hade kommunen återigen informationsmöte om hur bygglovsprocessen och planer för byggande av paviljonger/baracker för Ytterby förskola på Resarö framskrider. RöFF har dock ännu inte, trots utlovat, blivit inbjudna att deltaga i någon referensgrupp för arbetet med att få dessa baracker och dess omgivning verksamhetsdugliga. Kommun och förskole- och skolledning verkar anse att det räcker med att informera. Men det är ju inte samma sak att bli informerad om ”done deal” som att ha möjligheten att verkligen få direktpåverka i dialog med ansvariga på kommun och skola/förskola.

Bygglov för baracken vid Överbyvägen är beviljat, men tidsbegränsat till den 31 mars 2017. Det är fem år dit. Hur tänker man nu börja jobba med att lösa lokalfrågan permanent tills dess? Frågan är ställd till kommunen. En annan fråga är den om en ”plan B” ifall bygglovet blir överklagat och därmed försenar projekten. Då hinner man inte bli klara tills i höst.

Info om mötet (enl kommunen) finns här.


Skolinspektionen besökte Resarö skola den 20 mars 2012. De har nu publicerat sitt beslut, du kan läsa det i sin helhet här. Deras helhetsbedömning visar ”att Resarö skola är en plats där eleverna trivs och känner sig trygga. Eleverna når, enligt nationell statistik och rektorns uppgifter, i huvudsak goda kunskapsresultat. Utredningen har dock visat att rektorn behöver ta ett större ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Det saknas till exempel en sammanställning och uppföljning av elevernas samlade måluppfyllelse från läsåret 2010/2011 i förhållande till målen för årskurs 5. Vidare behöver rektorn även se till att fritidshemmets kvalitetsarbete utvecklas. Tillsynen har också visat att skolans plan mot kränkande behandling behöver utvecklas, liksom de individuella utvecklingsplanerna och åtgärdsprogrammen.”


Tekniska enheten, Vaxholms stad har sökt bygglov för nybyggnad av förskolepaviljong på Överbyvägen 7 (Ytterby 4:172) samt för anordnande av parkeringsplats vid korsningen Krokvägen/Lillvägen (Ytterby 4:767). Läs gärna Resarö Föräldraförenings yttrande. Beslut i frågan tas på Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 april 2012.

Här kan du titta på bygglovshandlingarna:

Förskolepaviljong Ytterby

P-plats Ytterby


På informations- och diskussionsmötet den 29 februari om omflyttning av förskola och skola mellan nya och gamla paviljonger på Resarö, fanns ett önskemål om att inrätta referensgrupper och att RöFF skulle medverka i dessa. Med anledning av detta skickade vi igår ett mejl till berörda tjänstemän och politiker i kommunen. Du kan läsa mejlet här.