Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

§ 1. Namn
Föreningens namn är Resarö Föräldraförening, organisationsnummer 802427-3222.

§ 2. Ändamål
Föreningen har till ändamål
• att verka för barnfamiljer, barn och ungdomars intressen på Resarö.
• att bevaka politiska arbetet och beslut som tas i Vaxholms kommun som berör barnfamiljer, barn och ungdomar på Resarö.
• att verka för att Resarös barn och ungdomar får en meningsfull fritid.

§ 3. Tillhörighet
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 4. Organ
Föreningens organ är
• Årsmöte + extra årsmöte
• Styrelse
• Revisor
• Valberedning
• Arbetsgrupper

§ 5. Medlemmar
Till medlem kan antagas personer med intresse för föreningens ändamål. Medlem blir man genom att betala medlemsavgiften till föreningens konto.

§ 6. Medlemsavgift
Medlemsavgift betalas en gång/år av varje medlem, endast en medlemsavgift/familj. Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften för innevarande år.

§ 7. Utträde
Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen.

§ 8. Uteslutning
Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av årsmötet uteslutas. Uteslutning kan även drabba den som ej betalar medlemsavgiften.

§ 9. Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt minst 1 ledamot. Dessutom kan upp till två suppleanter ingå i styrelsen. Ledamöter och eventuella suppleanter väljs på ett år vid årsmöte. Styrelsen konstituerar sig själv förutom ordförande som väljs på årsmötet.

§ 10. Säte
Styrelsen har sitt säte i Vaxholm kommun, Resarö.

§ 11. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper årsvis från och med 96-01-01 (kalenderår).

§ 12. Årsmöte
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte eller extra årsmöte. Vid årsmöte har varje familj en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid personval avgörandet genom lottning.

Årsmöten avhålles under årets första kvartal på plats och tid som bestämmes av styrelsen.

Extra årsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 50% medlemmar så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Extra årsmöte skall avhållas inom kommunen för föreningens säte.

§ 13. Fullmakt
Medlem kan företräda annan medlem som ombud genom skriftlig fullmakt. En fullmakt per medlem.

§ 14. Kallelse
Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast tre veckor före årsmöte eller extra årsmöte.

§ 15. Ärenden på årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän (fungerar som rösträknare vid val) för årsmötet.
2. Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Godkännande av eventuella fullmakter.
5. Upprättande av röstlängd (kontroll så att bara medlemmar röstar).
6. Genomgång av förvaltningsberättelse och kassörens rapport.
7. Godkännande av årsredovisning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
9. Beslut om medlemsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår.
10. Val av ordförande.
11. Val av ledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen.
12. Val av revisor.
13. Val av 2 ledamöter i valberedningen.
14. Behandling av motioner och styrelsens förslag.
15. Avslutning av årsmötet.
Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut.

Ledamot och suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrhet eller val av revisor.

§ 16. Motioner
Medlem har rätt att till föreningens årsmöte inge motioner. Motion skall avslutas med -att sats. Motion skall skriftligt inges till styrelsen en månad innan ordinarie årsmöte. Årsmötet skall behandla motionen.

§ 17. Extra årsmöte
Vid extra årsmöte må endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över extra årsmöte föres protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.

§ 18. Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar.

Det åligger styrelsen
• att verka för föreningens ändamål
• att verkställa av årsmötet fattade beslut
• att ta hand om föreningens ekonomi och bokföring
• att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte
• att verkställa övriga åligganden i dessa stadgar
• att ta fram en verksamhetsplan

§ 19. Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, minst fyra gånger per år eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering.
Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan deltaga skall omedelbart anmäla förfall och kalla suppleant om sådana finns. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant må närvara och har yttranderätt men ej rösträtt.

§ 20. Styrelsearvode
Styrelsearvode och reseersättning utgår ej.

§ 21. Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 22. Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en på årsmöte utsedd revisor. Revisorn får utse en suppleant.
Revisorn skall senast vid årsmötet avge berättelse över sin granskning.

§ 23. Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter, revisor och eventuella styrelsesuppleanter. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till årsmötet.

§ 24. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmöte och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring.

§ 25. Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, (årsmöte samt extra årsmöte) och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken inte får fördelas bland medlemmarna.

§ 26. Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft fr o m 96-02-20.
Reviderades 06-02-15.
Reviderades 10-03-28%d bloggare gillar detta: