Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Etikettarkiv: avlämningsramp

Så kom då informationsmötet som utbildnings- och tekniska förvaltningen bjudit in till. I går kväll samlades ett 20-tal personer, varav ungefär hälften var folk från förvaltningar och nämnder samt personal från Resarö skola och Ytterby förskola. Resten var inbjudna föräldrar från föräldraråd samt ett par från RöFF. Troligen var RöFF de enda som fått inbjudan i hyfsat god tid, övriga föräldrar fick veta det bara någon dag i förväg, dessutom är det sportlov så inte många hade möjlighet att närvara, vilket var synd. Hur som helst var det en mycket närvarande samling intresserade som engagerat lyssnade till det som Monica Lundberg på utbildningsförvaltningen och Roland Karlsson på tekniska förvaltningen hade att säga. Också Michael Baumgarten och Peter Lindqvist i Barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt Anders Slätis från nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK) fick några ord med i laget. Emellan allt det vi föräldrar påpekade och föreslog.

Anledningen till mötet var för att ansvariga nämnder och förvaltningar uppfattat en viss upprörd stämning bland föräldrar på Resarö och också ett uppdämt behov av information om vad som händer, eller inte händer, angående lokaler för skola och förskola på Resarö. I maj 2011 gjordes en behovsutredning för skolor och förskolor i Vaxholm. Man kom då fram till att en ny F-6 skola och en ny förskola behövs ganska snart på Resarö. Då stod också klart att åk 6 går kvar på Resarö, vilket ger tre nya klasser som ska få plats. I november bestämdes att nya skola/förskola inte ska byggas inom de närmaste fem åren. Däremot bestämdes att man istället ska satsa på ”utökade lokalytor för F-6 invid Resarö skola” och i januari 2012 beslutade man på TFK-möte att flytta Slånbärsgårdens förskoleverksamhet till baracker på Ytterby 4:172 och bygga om Slånbärsgårdens baracker till två klassrum. Samtidigt byggs ett klassrum i skolan om till matsal.

Och så, under mötet visades bl.a. skisser för hur man tänkt sig placera den nya paviljongen, som ska räcka för 70-talet barn, längs Överbyvägen. Enligt skissen, och även TFK-beslutet, har man tänkt anlägga en avlämningsramp vid vägen och i anslutning till kanten av tomten, där det är meningen att föräldrar ska lämna av sina barn. Flera i församlingen påpekade det olämpliga i att ha en avlämningsramp. Dels finns mycket tung trafik längs vägen med bussar var tionde minut, lastbilar och en stor mängd personbilar. De allra flesta som lämnar barn på förskola parkerar bilen en längre stund, inte bara för att lämna förskolebarn vilket kan ta en stund, men även ofta för att lämna äldre barn på skolan. Kanske stannar man en halvtimme. Då kan det inte bli mycket rotation på platserna längs den uppskattningsvis 50 meter långa avlämningsrampen. Dessutom kommer paviljongen pga tomtens beskaffenhet att placeras mycket nära vägen, vilket innebär att fönster hamnar nästan ovanför rampen och vägrenen. Trillar/hoppar ett barn ut genom fönstret är det genast ute på vägen.

Förslaget från b.la. RöFF var att inte bygga rampen, utan istället en parkeringsplats invid ICA, bredvid telestationen. Förvaltningen ska titta på det. Där kan antingen skolpersonal eller föräldrar parkera. Ett säkert övergångsställe samt trottoarer planeras också, vilket är bra. Mycket jobb krävs för att få detta säkert. Helst bör också ett staket finnas längs trottoaren. Och allra helst ett plank utmed baksidan av paviljongen och vägen. Ett annat förslag från RöFF är att ha flera grindar, som en sluss, innan man kommer in på själva förskolegården. Så skiljer man bättre barn och trafik åt.

Lekytan på gården är begränsad, speciellt som den är ganska kuperad. Ett krav från förskoleledningen är att barnen även i fortsättningen ska ha tillgång till baksidan av nuvarande Slånbärsgården, vilket man kommer att få. RöFF bad tekniska förvaltningen även titta på möjligheten om lekyta, alternativt möjlighet att placera lokalerna i skogen bakom Slånbärsgården. Förskolechef Lena Österberg välkomnade RöFF i referensgrupp inför flytt till nya paviljongerna, vilket vi gärna är med i. Det är mycket som måste tänkas på, och det är viktigt att ta med sig erfarenheter från såväl Slånbärsgården som skolans paviljong vid parkeringen.

Vad gäller skolans kommer fyra klassrum att byggas i Slånbärsgårdens lokaler. Det är inte klarlagt vilka klasser som ska gå där, men planering för det kommer igång efter sportlovet. Ett klassrum på skolan måste byggas om för att möta behovet av matsal. För att barnen som har klassrum utanför huvudbyggnaden ska kunna hänga av sig innan de ska äta lunch tänker man sig bygga en överbyggnad, eller korridor på baksidan av skolan, i området där det finns en uteplats idag. Man har dock inte helt tänkt färdigt, då man inte helt vet hur ljusinsläppet i intilliggande klassrum ska säkerställas. Möjligen kan en korridor, och inte ett helt stängt rum byggas, så att öppningar lämnas för ljuset att komma in.

Skolan lovade att nu när de provisoriska paviljongerna blir mer av permanenta lösningar, eftersom en ny skola inte väntas bli klar förrän runt år 2020, satsa mer på lekutrustning och inomhusmiljö. Det får vi se till att man håller.

i övrigt diskuterades de orimligt långa tiderna mellan fakta från förvaltningen lämnas till nämnder tills dess att beslut fattas om lokaler. Jodå, de demokratiska kvarnarna maler vääääldigt långsamt. Onödigt långsamt kan man tycka. Dessutom borde man redan för flera år sedan ha sett behovet av skollokaler man har idag.

Sammantaget var det ett möte i ganska god stämning, där man enades om att situationen nu inte är optimal, men att vi nu måste kämpa hårt tillsammans för att göra det allra bästa av det vi har att jobba med. Förvaltningar och politiker sa att de verkligen ville ha allmänhetens engagemang. Vår förhoppning är att få vara med i de referensgrupper som snart ska sättas samman. Om inte det är möjligt, kommer vi ändå att försöka påverka med brev, möten och telefonsamtal.

Vi fortsätter dessutom parallellt med detta att ifrågasätta prioriteringarna man gjort i kommunen, med att satsa många, många miljoner på idrottshall på Vaxön, men inte i tid planerat för nya permanenta skol- och förskolelokaler på Resarö.

I samtal med BUN efter mötet utlovades stöd för de idéer RöFF och andra föräldrar kan tänkas ha om fritidsaktiviteter för äldre barn och ungdomar på Resarö. SÅ har man hjälp ungdomar på Rindö, och man vill inte att Resarö ska få det sämre. Det tackar vi för, och uppmanar härmed alla er föräldrar, och ungdomar för den delen, att komma till oss med era idéer i detta ämne. Tillsammans kan vi göra det attraktivare för ungdomar att tillbringa kvällar och helger här på ön. Varför inte träffa föräldrar och ungdomar på Rindö för att se vad de gjort?!

Nu är det ungefär en vecka kvar till vårt årsmöte, då är ni välkomna, både för att höra vad vi gör inom RöFF, och för att berätta om dina idéer och tankar om barn och ungdomar situation påResarö.


På onsdag kväll, den 29 feb, träffar RöFF tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen i Vaxholms kommun. De har bjudit in oss för att diskutera om och få förståelse för de beslut som togs i nämnden för teknik, fritid och kultur härom veckan. Vi är naturligtvis glada över att vi har blivit inbjudna, det visar på att man från kommunens sida sätter värde på RöFFs tankar och idéer, och vi hoppas nu kunna förmedla de strömningar vi känner av från er, alla föräldrar på Resarö, som upprörts över vad som nu händer. Vi hoppas också kunna få något mer positiva besked om hur planerna för Resarö skola och förskolor ser ut i framtiden.

Besluten som vi ska diskutera handlar om att man ska satsa 80 miljoner på en jätteidrottshall i Vaxholm samtidigt som man nedprioriterar planerna på permanenta skol- och förskolelokaler på överfulla Resarö skola. Här bygger man istället om den gamla Slånbärsgården (ett ”provisorium” redan för 10 år sedan) till klassrum för skolan, bygger om ett klassrum till matsal eftersom den nuvarande inte räcker till samt placerar ut ytterligare en barack för förskolebarnen. Den sistnämnda ska placeras på kommunens tomt längs Överbyvägen (strax efter Propellertjänst tomt), där man även planerar att anlägga en avlämningsramp på 50 meter. Frågan är hur många föräldrar till 2-åringar som bara lämnar av barnen vid bilen? De flesta går nog med sitt barn in på dagis, och det tar ofta minst 20 minuter. Vem planerar något sådant och tror det ska fungera? Då har vi inte ens talat om grindar mot tungt trafikerad väg som inte stängs, samt om huruvida det blir ny trottoar och övergångsställe här?

Men den största frågan, som vi nu hoppas få svar på på onsdag, är hur det kommer sig att kommunen prioriterar på det här viset? Varför satsar man inte resurser redan nu på att permanent bygga bort den platsbrist vi haft i flera år påResarö skola, den största i kommunen? Vad vet/planerar kommunen som inte någon annan vet? Eller blundar man helt enkelt för det faktum att skolan är överfull. Strutsmentalitet är inte så bra när man i den nya Översiktsplanen för Vaxholm 2030 bedömer att befolkningen i kommunen kommer att öka från 10000 till 17000 personer till 2030. Var ska alla nya barn på Resarö gå i skola? Bör man inte redan nu om inte bygga, så i alla fall börja planera?!

Det som visas tydligt är att verksamheter på Vaxön prioriteras och att verksamheter på Resarö får hålla till godo med provisoriska lösningar i baracker. Lösningar som permanentas och i likhet med Slånbärsgården får stå i tio år och mer. På det Öppna mötet i Rådhuset konstaterades ett behov av ytterligare en F-6 skola på Resarö år 2015 med kapacitet för ungefär 350-400 elever. I Budget 2012-2014 har detta behov förminskats till “utökade lokalytor för F-6 invid Resarö skola (bl.a. undervisningslokaler, mat och skolidrott).” På nämnden för Teknik, Fritid och Kulturs (TFK) sammanträde den 26 januari 2012 beslutade man att flytta Slånbärsgårdens förskoleverksamhet till baracker på Ytterby 4:172 och bygga om Slånbärsgårdens baracker till två klassrum. Samtidigt byggs ett klassrum i skolan om till matsal. Man kan gissa att kommunens politiker och tjänstemän anser sig ha tillgodosett resaröbarnens behov av större lokalytor i och med denna åtgärd. I protokollet kan vi också läsa att “[med] stadens nuvarande investeringsbehov kan man anta att ingen investering för en ny förskola kommer att ske på Resarö inom de närmaste 5 åren”. Tidigast 2017 kommer det alltså byggas en ny förskola på Resarö. Många är då de barn som kommer att gå hela sin förskoletid, och den största delen av sin grundskoletid i provisoriska baracker, med underdimensionerade hallar, dålig ljudisolering och skolgårdar man inte satsar på eftersom det är just provisorium.

VAD TYCKER DU? Skicka med oss dina frågor till vårt möte med förvaltningarna på onsdag! Kommentera här, på Facebook eller e-posta RöFF på styrelsen@roff.nu


RöFF överlämnar en skrivelse ang trafiksituationen på Resarö till kommunstyrelsens ordförande Bengt Hansson inför planberedningens möte på måndag. RöFFs krav i korthet:

  • Avlämningsrampen måste skyltas om.
  • Grusparkeringen eller personalparkeringen måste anpassas för att tillgodose de trafikbehov som finns i samband med lämning och hämtning av barn.
  • Gång- och cykelbanan längs Överbyvägen måste iordningställas.

Läs hela skrivelsen här.


RöFF har skickat in synpunkter på kommunens förslag till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Se Synpunkter på Resarö Mitt.


RöFF jobbar för att skyltningen vid skolans avlämningsramp skall förändras, så att det framgår att det inte är ok att parkera där. Dessutom jobbar RöFF för att trafiksäkerheten för barnen, som går till fritids på Bygdegården, skall förbättras med till exempel övergångsställen och skyltning.