Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Etikettarkiv: Resarö skola

Ämne: Fråga om planering för permanent skola/förskola Resarö

Hej!

Resarö Föräldraförening, RöFF, konstaterar att verksamheten i de provisoriska förskolelokalerna längs Överbyvägen sedan en tid är i full gång.

Det tillfälliga bygglovet för dessa löper ut om ca 4,5 år. Vi vill ju inte att det ska bli tidsnöd inför den viktiga framtida permanentlösningen gällande skola och förskola!

Därför undrar vi nu hur just NI nu arbetar med frågan gällande att planera, färdigställa och ta i bruk permanenta och ändamålsenliga lokaler för skola och förskola på Resarö om 4,5 år?

Vänligen svara skriftligen senast 7 december. Svaren kommer att sammanställas bl a på RöFFs blogg, så att intresserade kommuninvånare kan jämföra era svar. Vi kommer även att följa upp frågan.

Detta brev går till ordföranden/kontakt i partier i Vaxholm, Utbildningsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, rektor Resarö skola, förskolechef Ytterby förskolor samt kansliet Vaxholms stad.

Med vänliga hälsningar

Resarö Föräldraförening

genom

Anna Sedvall Wiklund, ordförande

 

 


Fler skolpoliser vid övergångsstället vid ICA Resarö behövs under detta läsår. Kan du tänka dig att ägna en morgonhalvtimme i en vecka per termin åt att hjälpa till med barnens trafiksäkerhet? Läs mer här och kontakta Gittan Hultberg på telefon 08-541 375 82 eller 0709-57 45 35.


Tycker du också att barns arbetsmiljö behöver förbättras ordentligt? Skriv under barnverkets upprop till ansvariga politiker.

www.barnverket.nu kan vi läsa följande:

Den riksomfattande föräldraföreningen Barnverket jobbar nu ännu mer målinriktat för barnens utveckling, hälsa och säkerhet i förskola, skola och fritidsverksamhet. Anledningen är att vi har tröttnat på att barnen ständigt kommer sist och att de alltid betalar det högsta priset när kortsiktiga ekonomiska prioriteringar styr.

Arbetsmiljön i förskola, skola och på fritids lämnar mycket i övrigt att önska vilket vi kan läsa och höra om dagligen i form av stressade barn, lägre personaltäthet, större barngrupper och klasser, buller och dåliga lokaler, osv. Bryr vi oss så lite om vår framtid?

Det här är något vi verkligen känner igen i vår kommun. Bara på Resarö har vi förskolan Slånbärsgården, en provisorisk lösning som nu – efter över tolv år – blir skollokaler till hösten sedan Arbetsmiljöverket dömt ut bland annat arbetsmiljön i hallarna för pedagogerna. Undrar vad mer som skulle dömas ut om det hade funnits en arbetsmiljölagstiftning för barn? För att inte tala om vår trångbodda Resarö skola.

Ur Barnkonventionen, artikel 3:1, Barnets bästa:

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

RöFF undrar stilla om det är med barnens bästa för ögonen som man tar olika beslut i kommunen?

Nej hör ni, skriv på barnverkets upprop för att arbetsmiljölagstiftningen ska omfatta och tillämpas på alla barns och ungdomars arbetsmiljö, på samma sätt som för vuxna. Varje namnunderskrift är viktig. Hjälp också till att sprida uppropet vidare.


De sista klasserna som är tvåparallelliga, 6A och 6C, hinner knappt sluta på Resarö skola förrän skolan blir fyrparallellig. I höst fyller sexåringarna upp fyra förskoleklasser skriver rektor Nina Persson. Ön fullkomligt vimlar av barn! Det är dags att bygga en ny skola så att alla våra fina resaröbarn får plats.


I torsdags hade kommunen återigen informationsmöte om hur bygglovsprocessen och planer för byggande av paviljonger/baracker för Ytterby förskola på Resarö framskrider. RöFF har dock ännu inte, trots utlovat, blivit inbjudna att deltaga i någon referensgrupp för arbetet med att få dessa baracker och dess omgivning verksamhetsdugliga. Kommun och förskole- och skolledning verkar anse att det räcker med att informera. Men det är ju inte samma sak att bli informerad om ”done deal” som att ha möjligheten att verkligen få direktpåverka i dialog med ansvariga på kommun och skola/förskola.

Bygglov för baracken vid Överbyvägen är beviljat, men tidsbegränsat till den 31 mars 2017. Det är fem år dit. Hur tänker man nu börja jobba med att lösa lokalfrågan permanent tills dess? Frågan är ställd till kommunen. En annan fråga är den om en ”plan B” ifall bygglovet blir överklagat och därmed försenar projekten. Då hinner man inte bli klara tills i höst.

Info om mötet (enl kommunen) finns här.


Skolinspektionen besökte Resarö skola den 20 mars 2012. De har nu publicerat sitt beslut, du kan läsa det i sin helhet här. Deras helhetsbedömning visar ”att Resarö skola är en plats där eleverna trivs och känner sig trygga. Eleverna når, enligt nationell statistik och rektorns uppgifter, i huvudsak goda kunskapsresultat. Utredningen har dock visat att rektorn behöver ta ett större ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Det saknas till exempel en sammanställning och uppföljning av elevernas samlade måluppfyllelse från läsåret 2010/2011 i förhållande till målen för årskurs 5. Vidare behöver rektorn även se till att fritidshemmets kvalitetsarbete utvecklas. Tillsynen har också visat att skolans plan mot kränkande behandling behöver utvecklas, liksom de individuella utvecklingsplanerna och åtgärdsprogrammen.”


På informations- och diskussionsmötet den 29 februari om omflyttning av förskola och skola mellan nya och gamla paviljonger på Resarö, fanns ett önskemål om att inrätta referensgrupper och att RöFF skulle medverka i dessa. Med anledning av detta skickade vi igår ett mejl till berörda tjänstemän och politiker i kommunen. Du kan läsa mejlet här.


I torsdags låg ett flygblad från alliansen – eller i alla fall tre allianspolitiker – i brevlådan. Idag publicerade en annan allianspolitiker med lite andra åsikter följande inlägg på sin blogg. Vad anser du om förskola, skola och paviljonger/baracker på Resarö?


Resarö Föräldraförenings styrelse har skickat in synpunkter på förslaget till översiktsplan för Vaxholm 2030. I vårt yttrande påminner vi om FN:s barnkonvention och att hänsyn till den ska tas vid allt beslutsfattande i kommunen. Vi förutsätter också att det finns ett genusperspektiv i besluten. Därefter kommenterar vi följande områden i förslaget till översiktsplan:

  • Skola och förskola
  • Trafikmiljö
  • Fritid och miljö
  • Hälsa och sjukvård
  • Kommunikationer

Ta gärna del av vårt yttrande i sin helhet.


Så kom då informationsmötet som utbildnings- och tekniska förvaltningen bjudit in till. I går kväll samlades ett 20-tal personer, varav ungefär hälften var folk från förvaltningar och nämnder samt personal från Resarö skola och Ytterby förskola. Resten var inbjudna föräldrar från föräldraråd samt ett par från RöFF. Troligen var RöFF de enda som fått inbjudan i hyfsat god tid, övriga föräldrar fick veta det bara någon dag i förväg, dessutom är det sportlov så inte många hade möjlighet att närvara, vilket var synd. Hur som helst var det en mycket närvarande samling intresserade som engagerat lyssnade till det som Monica Lundberg på utbildningsförvaltningen och Roland Karlsson på tekniska förvaltningen hade att säga. Också Michael Baumgarten och Peter Lindqvist i Barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt Anders Slätis från nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK) fick några ord med i laget. Emellan allt det vi föräldrar påpekade och föreslog.

Anledningen till mötet var för att ansvariga nämnder och förvaltningar uppfattat en viss upprörd stämning bland föräldrar på Resarö och också ett uppdämt behov av information om vad som händer, eller inte händer, angående lokaler för skola och förskola på Resarö. I maj 2011 gjordes en behovsutredning för skolor och förskolor i Vaxholm. Man kom då fram till att en ny F-6 skola och en ny förskola behövs ganska snart på Resarö. Då stod också klart att åk 6 går kvar på Resarö, vilket ger tre nya klasser som ska få plats. I november bestämdes att nya skola/förskola inte ska byggas inom de närmaste fem åren. Däremot bestämdes att man istället ska satsa på ”utökade lokalytor för F-6 invid Resarö skola” och i januari 2012 beslutade man på TFK-möte att flytta Slånbärsgårdens förskoleverksamhet till baracker på Ytterby 4:172 och bygga om Slånbärsgårdens baracker till två klassrum. Samtidigt byggs ett klassrum i skolan om till matsal.

Och så, under mötet visades bl.a. skisser för hur man tänkt sig placera den nya paviljongen, som ska räcka för 70-talet barn, längs Överbyvägen. Enligt skissen, och även TFK-beslutet, har man tänkt anlägga en avlämningsramp vid vägen och i anslutning till kanten av tomten, där det är meningen att föräldrar ska lämna av sina barn. Flera i församlingen påpekade det olämpliga i att ha en avlämningsramp. Dels finns mycket tung trafik längs vägen med bussar var tionde minut, lastbilar och en stor mängd personbilar. De allra flesta som lämnar barn på förskola parkerar bilen en längre stund, inte bara för att lämna förskolebarn vilket kan ta en stund, men även ofta för att lämna äldre barn på skolan. Kanske stannar man en halvtimme. Då kan det inte bli mycket rotation på platserna längs den uppskattningsvis 50 meter långa avlämningsrampen. Dessutom kommer paviljongen pga tomtens beskaffenhet att placeras mycket nära vägen, vilket innebär att fönster hamnar nästan ovanför rampen och vägrenen. Trillar/hoppar ett barn ut genom fönstret är det genast ute på vägen.

Förslaget från b.la. RöFF var att inte bygga rampen, utan istället en parkeringsplats invid ICA, bredvid telestationen. Förvaltningen ska titta på det. Där kan antingen skolpersonal eller föräldrar parkera. Ett säkert övergångsställe samt trottoarer planeras också, vilket är bra. Mycket jobb krävs för att få detta säkert. Helst bör också ett staket finnas längs trottoaren. Och allra helst ett plank utmed baksidan av paviljongen och vägen. Ett annat förslag från RöFF är att ha flera grindar, som en sluss, innan man kommer in på själva förskolegården. Så skiljer man bättre barn och trafik åt.

Lekytan på gården är begränsad, speciellt som den är ganska kuperad. Ett krav från förskoleledningen är att barnen även i fortsättningen ska ha tillgång till baksidan av nuvarande Slånbärsgården, vilket man kommer att få. RöFF bad tekniska förvaltningen även titta på möjligheten om lekyta, alternativt möjlighet att placera lokalerna i skogen bakom Slånbärsgården. Förskolechef Lena Österberg välkomnade RöFF i referensgrupp inför flytt till nya paviljongerna, vilket vi gärna är med i. Det är mycket som måste tänkas på, och det är viktigt att ta med sig erfarenheter från såväl Slånbärsgården som skolans paviljong vid parkeringen.

Vad gäller skolans kommer fyra klassrum att byggas i Slånbärsgårdens lokaler. Det är inte klarlagt vilka klasser som ska gå där, men planering för det kommer igång efter sportlovet. Ett klassrum på skolan måste byggas om för att möta behovet av matsal. För att barnen som har klassrum utanför huvudbyggnaden ska kunna hänga av sig innan de ska äta lunch tänker man sig bygga en överbyggnad, eller korridor på baksidan av skolan, i området där det finns en uteplats idag. Man har dock inte helt tänkt färdigt, då man inte helt vet hur ljusinsläppet i intilliggande klassrum ska säkerställas. Möjligen kan en korridor, och inte ett helt stängt rum byggas, så att öppningar lämnas för ljuset att komma in.

Skolan lovade att nu när de provisoriska paviljongerna blir mer av permanenta lösningar, eftersom en ny skola inte väntas bli klar förrän runt år 2020, satsa mer på lekutrustning och inomhusmiljö. Det får vi se till att man håller.

i övrigt diskuterades de orimligt långa tiderna mellan fakta från förvaltningen lämnas till nämnder tills dess att beslut fattas om lokaler. Jodå, de demokratiska kvarnarna maler vääääldigt långsamt. Onödigt långsamt kan man tycka. Dessutom borde man redan för flera år sedan ha sett behovet av skollokaler man har idag.

Sammantaget var det ett möte i ganska god stämning, där man enades om att situationen nu inte är optimal, men att vi nu måste kämpa hårt tillsammans för att göra det allra bästa av det vi har att jobba med. Förvaltningar och politiker sa att de verkligen ville ha allmänhetens engagemang. Vår förhoppning är att få vara med i de referensgrupper som snart ska sättas samman. Om inte det är möjligt, kommer vi ändå att försöka påverka med brev, möten och telefonsamtal.

Vi fortsätter dessutom parallellt med detta att ifrågasätta prioriteringarna man gjort i kommunen, med att satsa många, många miljoner på idrottshall på Vaxön, men inte i tid planerat för nya permanenta skol- och förskolelokaler på Resarö.

I samtal med BUN efter mötet utlovades stöd för de idéer RöFF och andra föräldrar kan tänkas ha om fritidsaktiviteter för äldre barn och ungdomar på Resarö. SÅ har man hjälp ungdomar på Rindö, och man vill inte att Resarö ska få det sämre. Det tackar vi för, och uppmanar härmed alla er föräldrar, och ungdomar för den delen, att komma till oss med era idéer i detta ämne. Tillsammans kan vi göra det attraktivare för ungdomar att tillbringa kvällar och helger här på ön. Varför inte träffa föräldrar och ungdomar på Rindö för att se vad de gjort?!

Nu är det ungefär en vecka kvar till vårt årsmöte, då är ni välkomna, både för att höra vad vi gör inom RöFF, och för att berätta om dina idéer och tankar om barn och ungdomar situation påResarö.