Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Etikettarkiv: trafiksäkerhet

Fler skolpoliser vid övergångsstället vid ICA Resarö behövs under detta läsår. Kan du tänka dig att ägna en morgonhalvtimme i en vecka per termin åt att hjälpa till med barnens trafiksäkerhet? Läs mer här och kontakta Gittan Hultberg på telefon 08-541 375 82 eller 0709-57 45 35.


Resarö Föräldraförenings styrelse har skickat in synpunkter på förslaget till översiktsplan för Vaxholm 2030. I vårt yttrande påminner vi om FN:s barnkonvention och att hänsyn till den ska tas vid allt beslutsfattande i kommunen. Vi förutsätter också att det finns ett genusperspektiv i besluten. Därefter kommenterar vi följande områden i förslaget till översiktsplan:

  • Skola och förskola
  • Trafikmiljö
  • Fritid och miljö
  • Hälsa och sjukvård
  • Kommunikationer

Ta gärna del av vårt yttrande i sin helhet.


På onsdag kväll, den 29 feb, träffar RöFF tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen i Vaxholms kommun. De har bjudit in oss för att diskutera om och få förståelse för de beslut som togs i nämnden för teknik, fritid och kultur härom veckan. Vi är naturligtvis glada över att vi har blivit inbjudna, det visar på att man från kommunens sida sätter värde på RöFFs tankar och idéer, och vi hoppas nu kunna förmedla de strömningar vi känner av från er, alla föräldrar på Resarö, som upprörts över vad som nu händer. Vi hoppas också kunna få något mer positiva besked om hur planerna för Resarö skola och förskolor ser ut i framtiden.

Besluten som vi ska diskutera handlar om att man ska satsa 80 miljoner på en jätteidrottshall i Vaxholm samtidigt som man nedprioriterar planerna på permanenta skol- och förskolelokaler på överfulla Resarö skola. Här bygger man istället om den gamla Slånbärsgården (ett ”provisorium” redan för 10 år sedan) till klassrum för skolan, bygger om ett klassrum till matsal eftersom den nuvarande inte räcker till samt placerar ut ytterligare en barack för förskolebarnen. Den sistnämnda ska placeras på kommunens tomt längs Överbyvägen (strax efter Propellertjänst tomt), där man även planerar att anlägga en avlämningsramp på 50 meter. Frågan är hur många föräldrar till 2-åringar som bara lämnar av barnen vid bilen? De flesta går nog med sitt barn in på dagis, och det tar ofta minst 20 minuter. Vem planerar något sådant och tror det ska fungera? Då har vi inte ens talat om grindar mot tungt trafikerad väg som inte stängs, samt om huruvida det blir ny trottoar och övergångsställe här?

Men den största frågan, som vi nu hoppas få svar på på onsdag, är hur det kommer sig att kommunen prioriterar på det här viset? Varför satsar man inte resurser redan nu på att permanent bygga bort den platsbrist vi haft i flera år påResarö skola, den största i kommunen? Vad vet/planerar kommunen som inte någon annan vet? Eller blundar man helt enkelt för det faktum att skolan är överfull. Strutsmentalitet är inte så bra när man i den nya Översiktsplanen för Vaxholm 2030 bedömer att befolkningen i kommunen kommer att öka från 10000 till 17000 personer till 2030. Var ska alla nya barn på Resarö gå i skola? Bör man inte redan nu om inte bygga, så i alla fall börja planera?!

Det som visas tydligt är att verksamheter på Vaxön prioriteras och att verksamheter på Resarö får hålla till godo med provisoriska lösningar i baracker. Lösningar som permanentas och i likhet med Slånbärsgården får stå i tio år och mer. På det Öppna mötet i Rådhuset konstaterades ett behov av ytterligare en F-6 skola på Resarö år 2015 med kapacitet för ungefär 350-400 elever. I Budget 2012-2014 har detta behov förminskats till “utökade lokalytor för F-6 invid Resarö skola (bl.a. undervisningslokaler, mat och skolidrott).” På nämnden för Teknik, Fritid och Kulturs (TFK) sammanträde den 26 januari 2012 beslutade man att flytta Slånbärsgårdens förskoleverksamhet till baracker på Ytterby 4:172 och bygga om Slånbärsgårdens baracker till två klassrum. Samtidigt byggs ett klassrum i skolan om till matsal. Man kan gissa att kommunens politiker och tjänstemän anser sig ha tillgodosett resaröbarnens behov av större lokalytor i och med denna åtgärd. I protokollet kan vi också läsa att “[med] stadens nuvarande investeringsbehov kan man anta att ingen investering för en ny förskola kommer att ske på Resarö inom de närmaste 5 åren”. Tidigast 2017 kommer det alltså byggas en ny förskola på Resarö. Många är då de barn som kommer att gå hela sin förskoletid, och den största delen av sin grundskoletid i provisoriska baracker, med underdimensionerade hallar, dålig ljudisolering och skolgårdar man inte satsar på eftersom det är just provisorium.

VAD TYCKER DU? Skicka med oss dina frågor till vårt möte med förvaltningarna på onsdag! Kommentera här, på Facebook eller e-posta RöFF på styrelsen@roff.nu


RöFF träffade Susanne Edén och Annika Alm på stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm och diskuterade trafikmiljön runt skolan. Vi fick se det nya förslaget av Resarö Mitt, som ska ut på remiss. RöFF kommer att vara med och lämna synpunkter på förslaget.


RöFF och representanter för kommunen observerade trafiken vid Resarö skola en morgon i slutet av september. Man noterade då bland annat problemet med parkerade bilar på avlämningsrampen.


RöFF har skickat in synpunkter på kommunens förslag till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Se Synpunkter på Resarö Mitt.


RöFF kommer att delta i kommunens trafikarbetsgrupp angående trafiksäkerheten runt Resarö skola och ICA. Har du synpunkter som du vill att vi skall framföra, maila eller ring någon i styrelsen.


Hur skall vi få folk att hålla hastigheten 30 km/h på våra vägar? Maila förslag!


RöFF jobbar för att skyltningen vid skolans avlämningsramp skall förändras, så att det framgår att det inte är ok att parkera där. Dessutom jobbar RöFF för att trafiksäkerheten för barnen, som går till fritids på Bygdegården, skall förbättras med till exempel övergångsställen och skyltning.


RöFF-representanter deltog på vägföreningens årsmöte. Vi tog där upp problemet med att sikten vid vissa korsningar skyms på ett mycket trafikfarligt sätt med anledning av bland annat för högt växande häckar. Det finns tydliga regler för hur fastighetsägarna ska hantera detta. På Resarö Vägförenings hemsida, under ‘Löpande skötsel’, kan man läsa vilka skyldigheter medlemmarna har.